Köpvillkor

Köpvillkor

Klaravik AB (556881-8693) nedan kallat ”Klaravik” är ett privatägt auktionsbolag som företräder och har förmedlingsuppdrag för i huvudsak kommuner, företag, finansbolag, konkurser och dödsbon. Klaraviks uppdrag är att förmedla objekt till högstbjudande från dessa uppdragsgivare genom auktion på internet.

Klaravik vänder sig i huvudsak till professionella köpare, därför anges priser exklusive moms.

Auktion

Alla objekt på klaravik.se säljs på auktion. Bud kan läggas dygnet runt på auktionerna som hålls. Auktionen avslutas på det klockslag som står angivet. Auktionen förlängs med cirka tre minuters intervall om någon lägger ett högre bud inom cirka tre minuter från angiven avslutstid.

Klaravik friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust, följdskador som kan åsamkas budgivare eller budgivarens uppdragsgivare på grund av tekniskt fel, kommunikationsproblem mm. Klaravik har heller inget ansvar för att bud inte registreras eller att kontakt ej etableras.

Klaravik kontaktar vinnaren av auktionen inom 72 timmar genom e-post eller telefon. Avsänd faktura anses som tagen kontakt.

Säljare

Säljare är de uppdragsgivare som har gett Klaravik i uppdrag att sälja objekt. Klaraviks uppdragsgivare består i huvudsak av kommuner, företag, finansbolag, konkurser och dödsbon.

Du köper alltid varan av uppdragsgivaren, Klaravik är endast förmedlande part i affären.

Köpare

Du registrerar dig som budgivare/köpare på Klaravik.se, alla köpare förhandsgranskas och därför kan din registrering ta några timmar innan du har blivit godkänd. Du kan registrera dig som svenskt företag, svensk privatperson eller utländskt företag. Som köpare måste du acceptera Klaraviks köpevillkor.

För att kunna registrera ett köparkonto som privatperson måste du fyllt 18 år.

De personer som registrerar falskt namn eller annans namn riskerar att bli polisanmäld av Klaravik.

Klaravik hanterar alla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. När du registrerar dig som köpare ger du Klaravik tillstånd att använda dina eller företagets uppgifter för att Klaravik ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. För mer information om hur personuppgifterna behandlas hänvisas till vår Integritetspolicy.

Om inte köpevillkoren uppfylls har Klaravik rätt att spärra ett köparkonto.

Budgivning

Alla bud är bindande, detta gäller även om ditt bud inte uppnår reservationspris vid auktionsavslut. Till det vinnande budet tillkommer alltid en inropsavgift.

Klaravik har inget ansvar för att bud inte registreras.

Du har möjlighet att lägga ett autobud. Ditt autobud syns inte för de övriga budgivarna. Om två personer lägger samma bud är det första lagda budet som är det vinnande. Om detta händer syns det tydligt i budhistoriken.

Se film om att lägga bud på Klaravik.

Försäljningsobjekt

De objekt som auktioneras ut säljs i befintligt skick. Auktionsunderlaget utgörs av både text, film och bilder. Gå igenom auktionsunderlaget noggrant.  Observera att bilder ibland kan vara missvisande och avvika från verkligenheten avseende färg, form, storlek mm.

Klaravik utför ingen besiktning av objekten. Klaravik gör en intervjubaserad bedömning av objektets skick med information som kommer ifrån säljaren. Någon okulär besiktning görs inte.


På de objekt som har en knapphändig skickbeskrivning är det upp till köparen att beakta att dessa objekt kan ha dolda eller okända fel.

Reparationsobjekt (repobjekt)

Om det i auktionsunderlaget uttrycks att objektet är ett reparationsobjekt, har det ej fått en fullständig kontroll eller provkörning av säljaren. Säljaren kan till exempel vara någon som själv inte nyttjat objektet. Objektet kan ha andra fel än de som har beskrivits och detta bör beaktas vid budgivning. Reparationsobjekt kan ej reklameras.

Som reparationsobjekt anses även personbilar och lätta lastbilar med ett uppskattat värde under 30.000kr.

Reservationspris

Reservationspris är det i förväg lägsta pris som uppdragsgivaren har accepterat. På varje auktion ser du om reservationspriset har uppnåtts eller ej.

Garanti

Ingen garanti lämnas på köpta objekt.

Avgifter

Det tillkommer en inropsavgift på angivet bud som varierar i storlek beroende på objekt. Inropsavgiften visas tydligt på det aktuella objektet när du är inloggad som köpare på Klaravik.

Moms

På samtliga objekt tillkommer moms om inget annat anges. I samtliga fall visas detta tydligt på det aktuella objektet i auktionsunderlaget.

Betalning

Är du vinnare i en budgivning där reservationspris har uppnåtts skickas en faktura till dig via mail från PayEx. Fakturan har 7 (sju) dagars betalningsfrist.

Se film om att betala ett inropat objekt.

Godkänna objekt

Alla objekt som säljs på Klaravik säljs i befintligt skick. Brister och fel finns ibland på de objekt som säljs eftersom de oftast är begagnade bruksföremål.

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att du skall undersöka och godkänna objektets skick i förhållande till auktionsunderlaget vid upphämtning. Vid upphämtning signeras Klaraviks utlämningskvitto/leveransgodkännande.

För de fel som budgivaren inte upptäckt vid upphämtning ansvarar inte uppdragsgivaren för. I de fall du anlitar speditör eller ombud för att hämta objektet anses den som godkänd av dig i och med det att objektet lämnar uppdragsgivarens upphämtningsplats. Uppdragsgivaren ansvarar inte för fel som uppkommer efter upphämtning.

Uppdragsgivare och/eller Klaravik ansvarar inte för fel på objekt/egendom som säljs för konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning.

Se film om undersökningsplikten.

Hämtning

För att hämta ditt objekt måste din faktura vara registrerad som betald hos Klaravik. Innan du hämtar objektet måste tid bokas med uppdragsgivaren.

Du som köpare har ansvar över upphämtning och eventuell nedmontering om inget annat anges.

Du som köpare har 15 dagar på dig att hämta objektet efter auktionsavslut. Därefter har Klaravik rätt att ta ut en avgift om minst 500 kr exklusive moms, per påbörjad vecka efter auktionsavslut, för att täcka eventuella omkostnader i samband med sen hämtning.

För objekt som inte har hämtats av köparen eller dess ombud inom 30 arbetsdagar (eller annan tidsperiod som specifikt kan anges i auktionsunderlaget) har säljaren genom Klaravik rätt att häva köpet samt erhålla skadestånd i enlighet med tillämplig köprättslig lagstiftning. Uppdragsgivaren samt Klaravik äger rätt att ur influtna medel ta ut ersättning för kostnader med anledning av hävningen samt för förlust i övrigt. Om försäljningspriset inte räcker till för att täcka säljaren och Klaraviks skador och kostnad för omförsäljning ska köparen ersätta mellanskillnaden.

Uppdragsgivaren och Klaravik äger rätt att skrota/återvinna/slänga objekt av ringa värden (lägre än 20 000 sek ex moms) som inte är hämtade av köparen eller dess ombud inom 30 dagar efter köp.

Se film om att hämta inropat objekt.

EU-försäljning & export
Som utländsk köpare är du skyldig att direkt vid hämtning av ett objekt exportera det ut ur Sverige. 

När du handlar på Klaravik får du alltid en faktura med moms om inget annat anges. Det är viktigt att du betalar hela beloppet. Om ditt konto är registrerat som ett utländskt företag och har ett giltigt VAT-nummer kan du be om att få momsen återbetalad av Klaravik.

För att få momsen krediterad och återbetald av Klaravik krävs det att du skickar in giltiga exporthandlingar till info@klaravik.se senast 10 dagar efter hämtning. Om tidsgränsen överskrids har vi inte möjlighet att återbetala momsen.

Vi behöver (vid EU-försäljning):
1)    Undertecknat CMR-dokument eller fraktsedel.
2)    Fakturan från transportföretaget
3)    Klaraviks exportdeklaration som du får i samband av upphämtning av objektet
4)    Ert företags IBAN och Swiftnummer

Vi behöver (export utanför EU):

1)    Tulldokument
2)    Klaraviks exportdeklaration som du får i samband av upphämtning av objektet
3)    Ert företags IBAN och Swiftnummer

Ångerrätt

Som budgivare (näringsidkare) hos Klaravik har du ingen ångerrätt vid budgivning eller vinnande bud. Alla bud är bindande.

För dig som handlar hos Klaravik som konsument gäller följande.

I enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa den dag då du som konsument får varan i din besittning.

Om du vill utöva din ångerrätt ska du, utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar, lämna eller sända tillbaka varan. Innan du skickar tillbaka varan behöver du kontakta Klaravik på info@klaravik.se för vidare instruktioner kring retur etc.  Du får själv stå för kostnaden för återsändande av varor efter att ha ångrat ditt köp. Återbetalning sker senast inom 14 dagar efter det att du kontaktat Klaravik och ångrat ditt köp, dock inte innan varan tagits emot i retur. En returnerad vara skall vara i samma skick som när du som köpare mottog den, det innebär att den inte får vara modifierad, reparerad eller ha skador som inte fanns då du fick varan i din besittning. 

Om du har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion (max 10 km för fordon eller 1 h (timme) för maskiner), är du ersättningsskyldig för varans värdeminskning. För personbilar beräknas värdeminskningen med 50 kr (inkl. moms) per körd kilometer över 10 km. För grävmaskiner, traktorer, dumprar och hjullastare under 5000 kg beräknas värdeminskningen med 600 kr (ink moms) per körd timme, för maskiner med vikt över 5000 kg beräknas värdeminskningen med 1200 kr (ink moms) per körd timme. För övriga maskiner och fordon beräknas värdeminskningen utifrån maskinens värde, ålder och kostnad för hyra av motsvarande maskin.

Om det gäller ett registrerat fordon åtar du som köpare dig att underteckna fullmakt för Klaravik att genomföra omregistrering (ägarbyte) av Objektet till ny ägare samt för genomförande av försäljning av Objektet på så sätt Klaravik anser lämpligt. En sådan fullmaktsblankett erhålls via bilens medskickade material eller Klaraviks kundtjänst och ska undertecknas av Kunden i samband med att Kunden meddelar Klaravik att kunden önskar nyttja sin ångerrätt.

Meddelande om ångrat köp skickas till info@klaravik.se. Om du önskar kan du använda Konsumentverkets standardformulär som du hittar på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se.

Reklamation

Vid reklamation ska detta anmälas till Klaraviks kundservice på 054-15 13 04.

Klaravik förmedlar endast objekt och svarar således inte så som part i en reklamation. Klaravik kan på uppdrag av uppdragsgivaren ta emot reklamation när det gäller ansvar för fel på försäljningsobjekt. Klaravik kan vidare förmedla information mellan köpare och säljare i syfte att nå en överenskommelse. Klaravik är ej juridiskt ombud för uppdragsgivaren.

Reklamation skall göras innan du har transporterat bort objektet från upphämtningsplatsen – uppdragsgivarens angivna hämtningsplats.

Klaravik och uppdragsgivaren skall alltid meddelas innan någon reparation företas. Klaravik och uppdragsgivaren skall alltid godkänna eventuellt kostnadsförslag innan. Köparen har ingen rätt till ersättning om denne företar reparation innan godkännande lämnats.
Vid en reklamation ersätter uppdragsgivaren eller Klaravik ej direkta eller indirekta förluster.

Skrivfel, tryckfel, tekniska fel

Klaravik reserverar sig mot tryckfel och skrivfel på hemsidan. Vi kan inte garantera att bilder exakt återger objekten som säljs. Klaravik har rätt att avböja försäljning under hela försäljningsprocessen och bortse från bud. Klaravik har också rätt att bestämma om budgivning skall genomföras på nytt på grund av tekniska problem, felskrivningar eller andra anledningar. Klaravik tar ej ansvar för skada, följdskador eller kostnader som kan åsamkas budgivare eller budgivarens uppdragsgivare med anledning av ovanstående eller om bud ej har registrerats, fel på nättrafik, dator mm.