Köpvillkor

English version

Klaravik AB (556881-8693), nedan kallat Klaravik, är ett privatägt auktionsbolag som företräder och har förmedlingsuppdrag för i huvudsak kommuner, företag, finansbolag, konkurser och dödsbon. Klaraviks uppdrag är att genom auktioner på internet förmedla objekt från dessa säljare (nedan kallat uppdragsgivare) till högstbjudande budgivare (nedan kallat köpare).

Klaravik vänder sig främst till köpare som är företag.

 

Auktion

Alla objekt på klaravik.se säljs på auktion. Bud kan läggas dygnet runt på de auktioner som hålls. Varje auktion avslutas på angivet klockslag, men förlängs med cirka tre minuter om ett nytt bud läggs inom tre minuter före avslutstiden.

Klaravik friskriver sig från allt ansvar för skada, förlust, följdskador som kan drabba köpare eller uppdragsgivare på grund av tekniskt fel, kommunikationsproblem, med mera. Klaravik har heller inget ansvar för att bud inte registreras eller att kontakt ej etableras.

Efter avslutad auktion tar Klaravik kontakt med den budgivare som har högst bud via e-post eller telefon inom 72 timmar. Avsänd faktura anses som tagen kontakt.

 

Säljare

Säljare är de uppdragsgivare som har gett Klaravik i uppdrag att sälja objekt. Klaraviks uppdragsgivare består i huvudsak av kommuner, företag, finansbolag, konkurser och dödsbon.

Det är alltid uppdragsgivaren som säljer och har ansvar för auktionens objekt. Klaravik är endast förmedlande part och träder inte in som ägare eller säljare av objekt utan ansvaret för förmedlade objekt åvilar uppdragsgivaren. Ägarbyte av registrerade objekt hos Transportstyrelsen sker enbart administrativt för att kunna administrera fordonsregistreringar. Klaravik tar inte heller på sig rollen som exportör vid försäljningar till utländska köpare.

 

Köpare

För att köpa objekt via Klaravik registrerar du dig som budgivare på klaravik.se. Du kan registrera dig som svenskt företag, svensk privatperson eller utländskt företag. För att kunna lägga bud måste du acceptera Klaraviks köpvillkor. Det kan dröja några timmar, eller mer, innan din registrering har blivit granskad och godkänd.

För att kunna registrera ett köparkonto som privatperson måste du ha fyllt 18 år.

Att registrera ett konto i falskt namn eller någon annans namn kan leda till polisanmälan.

Klaravik hanterar alla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018. När du registrerar dig som köpare ger du Klaravik tillstånd att använda dina eller ditt företags uppgifter för att Klaravik ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Se vår integritetspolicy för mer information om hur personuppgifterna behandlas.

Om Klaravik misstänker att en köpare missbrukar sitt köparkonto, inte uppfyller köpvillkorens bestämmelser eller inte följer uppgjorda överenskommelser, har Klaravik rätt att spärra köparen från att lägga bud på klaravik.se.

 

Budgivning

Alla bud är bindande. Det gäller även om ditt bud inte har uppnått reservationspriset vid auktionsavslut. Om reservationspriset inte har uppnåtts är ditt bud bindande i två arbetsdagar efter auktionsavslut. Köparen förbinder sig att vara tillgänglig för Klaraviks personal under denna period. En inropsavgift tillkommer alltid på det vinnande budet.

Utöver manuella bud har du möjlighet att lägga autobud. Ditt maximala autobud syns inte för övriga budgivare. Om två personer lägger samma bud prioriteras det bud som blev lagt först. När detta händer syns det tydligt i budhistoriken.

Klaravik har inget ansvar för om bud inte registreras.

Se film om att lägga bud på Klaravik

 

Försäljningsobjekt

Alla objekt på klaravik.se säljs i befintligt skick. Auktionsunderlaget utgörs av text, bilder och i vissa fall film. Gå alltid igenom auktionsunderlaget noggrant. Observera att bilder ibland kan vara missvisande och avvika från verkligheten, till exempel i färg, form och storlek.

Klaravik utför ingen besiktning av objekt. Med hjälp av uppdragsgivaren gör Klaraviks auktionsmäklare en intervjubaserad bedömning av objektets skick.

Om ett objekt har en knapphändig skickbeskrivning behöver köparen ha i åtanke att okända eller dolda fel kan finnas.

Klaravik säkerställer att de objekt som säljs inte är belastade med skatteskulder samt att eventuella andra restskulder inte belastar köparen.

Ägarbyte av registrerade fordon sker vanligtvis under de första dagarna efter hämtning. Om ett fordon har en så kallad leasingspärr kan ägarbytet i vissa fall ta mer än två veckor. Det påverkar inte köparens möjlighet att använda fordonet eller äganderätten.

Om köparen utnyttjar sin ångerrätt vid köp av ett registrerat fordon sker ägarbytet av objektet till Klaravik, eller annan part, i samband med mottagandet av det returnerade objektet från köparen.

 

Reparationsobjekt och reservdelsobjekt

Om ett objekt beskrivs som reparationsobjekt i auktionsunderlaget har det inte fått en fullständig kontroll eller provkörning av uppdragsgivaren eller Klaravik. Objektet kan sakna delar eller ha fler fel än dem som beskrivs i auktionsunderlaget, vilket bör beaktas vid budgivning. Som reparationsobjekt räknas även personbilar och lätta lastbilar med ett uppskattat värde under 30 000 kronor.

Om ett objekt beskrivs som ett reservdelsobjekt i auktionsunderlaget är objektet i så dåligt skick att det inte kan användas för dess avsedda ändamål, vilket bör beaktas vid budgivning.

Reparationsobjekt och reservdelsobjekt kan inte reklameras.

 

Reservationspris

Reservationspris är det på förhand lägsta slutpris som uppdragsgivaren har accepterat. På objektets auktionssida framgår om reservationspriset har uppnåtts eller ej.

 

Garanti

Ingen garanti lämnas på köpta objekt.

 

Avgifter

Det tillkommer en inropsavgift på angivet bud som varierar i storlek beroende på objekt. Inropsavgiften visas tydligt på det aktuella objektet när du är inloggad som köpare på klaravik.se.

 

Moms

På samtliga objekt tillkommer moms (om inget annat specifikt anges). I samtliga fall visas detta på det aktuella objektet.

 

Betalning

Om du har lagt det högsta budet i en budgivning, och reservationspriset är uppnått, skickas en faktura till dig via mejl från PayEx. Fakturan har sju dagars betalningsfrist. Betalning sker med befriande verkan till Klaravik AB.

Se film om att betala ett inropat objekt

 

Köparens undersökningsplikt

Alla objekt på Klaravik säljs i befintligt skick. Brister och fel kan förekomma på objekten, eftersom de ofta är begagnade bruksföremål.

Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att du vid upphämtning ska undersöka och godkänna objektets skick i förhållande till auktionsunderlaget. Normalt erbjuds inte fysiska visningar av objekt medan auktion pågår (om undantag görs framgår det i auktionsunderlaget). Vid upphämtning ska koden på ditt upphämtningskvitto stämma överens med uppdragsgivarens utlämningskvitto, som ska signeras. Notera att båda kvittona har Klaravik som avsändare.

Uppdragsgivaren ansvarar inte för fel som köparen inte upptäcker vid hämtning. Om du som köpare anlitar speditör eller ombud för att hämta objektet anses det som godkänt av dig när objektet lämnar upphämtningsplatsen. Uppdragsgivaren ansvarar inte heller för fel som uppkommer efter hämtning.

Varken uppdragsgivaren eller Klaravik ansvarar för fel på objekt eller egendom som säljs för konkursförvaltare eller vid annan tvångsmässig försäljning.

Se film om undersökningsplikten

 

Hämtning

Innan du kan hämta ditt objekt måste din faktura bli registrerad som betald hos Klaravik. När betalningen har registrerats får du ett upphämtningskvitto med kontaktuppgifter till uppdragsgivaren (kvittot skickas via e-post). Du tar kontakt med uppdragsgivaren och bokar en upphämtningstid som passar er båda. Vid eventuella frågor finns Klaravik till hands via telefon och e-post under kontorstid. Om inget annat anges har du som köpare ansvar för upphämtning, lastning och eventuell nedmontering av objektet.

Som köpare har du 12 dagar på dig att hämta objektet efter avslutad auktion. Om ett objekt inte har hämtats inom 12 dagar efter auktionsavslut har Klaravik rätt att ta ut en avgift om minst 500 kronor (exklusive moms) per påbörjad vecka därefter.

Om uppdragsgivaren inte kan ge köparen möjlighet att hämta objektet inom 12 dagar har köparen rätt att antingen kräva fullgörelse eller häva köpet. Uppdragsgivaren är inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger ett oöverkomligt hinder eller om fullgörelsen skulle innebära uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att uppdragsgivaren fullgör köpet. Vid befogad hävning har köparen rätt till återbetalning av det belopp som har betalats till Klaravik. Köparen är alltid skyldig att vidta skäliga åtgärder för att förebygga, förhindra eller begränsa förlust eller skada.

Uppdragsgivaren tar inget ansvar för om objekt som inte hämtas i tid får ett försämrat skick.

För objekt som inte har hämtats av köparen eller dess ombud inom 30 arbetsdagar (eller annan tidsperiod som anges i auktionsunderlaget) har uppdragsgivaren genom Klaravik rätt att häva köpet och på nytt lägga ut objektet till försäljning.

Uppdragsgivaren samt Klaravik äger rätt att ur influtna medel ta ut ersättning för kostnader med anledning av hävningen samt för förlust i övrigt. Om försäljningspriset inte räcker till för att täcka Uppdragsgivarens och/eller Klaraviks skador och kostnader för omförsäljning ska köparen ersätta mellanskillnaden. Om varan inte kan säljas eller om priset inte skulle täcka kostnaderna för en försäljning får Uppdragsgivaren och Klaravik skrota/återvinna/slänga objektet. Innan så sker ska köparen underrättas med senast kända kontaktuppgifter.

Se film om att hämta inropat objekt

 

EU-försäljning & export

Som utländsk köpare är du skyldig att genast efter hämtning av ett objekt exportera det ut ur Sverige till det land där du som köpare är registrerad/folkbokförd.

Köpare från länder med ett CPI (Corruption Perceptions Index) lägre än 60 behöver genomgå en mer grundlig valideringsprocess än övriga köpare för att få ett godkänt köparkonto på Klaravik.

När du handlar på Klaravik ingår alltid moms på din faktura (om inget annat anges). Det är viktigt att du betalar hela beloppet. Om ditt konto är registrerat som ett utländskt företag, och har ett giltigt VAT-nummer, kan du be om att få momsen återbetald av Klaravik.

För att få momsen krediterad och återbetald måste du skicka giltiga exporthandlingar till info@klaravik.se senast 10 dagar efter hämtning. Om tidsgränsen överskrids har vi inte möjlighet att återbetala momsen.

Vid EU-försäljning behöver vi:
1) Undertecknat CMR-dokument eller fraktsedel.
2) Fakturan från transportföretaget.
3) Klaraviks exportdeklaration, som du får i samband av upphämtning av objektet.
4) Ditt företags IBAN- och Swiftnummer.

Vid export utanför EU behöver vi:
1) Tulldokument.
2) Klaraviks exportdeklaration, som du får i samband av upphämtning av objektet.
3) Ditt företags IBAN- och Swiftnummer.

 

Ångerrätt

Som budgivare (näringsidkare) hos Klaravik har du ingen ångerrätt vid budgivning eller vinnande bud. Alla bud är bindande.

För dig som handlar på Klaravik som konsument gäller följande:

I enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller 14 dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa den dag då du som konsument får objektet i din besittning.

Om du vill utöva din ångerrätt ska du, utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar, lämna eller skicka tillbaka objektet. Dessförinnan behöver du kontakta Klaravik på info@klaravik.se för vidare instruktioner kring retur. Du får själv stå för kostnaden för återsändande efter att ha ångrat ditt köp. Återbetalning sker senast inom 14 dagar efter att du har kontaktat Klaravik och ångrat ditt köp, dock inte innan objektet har tagits emot i retur. Ett returnerat objekt ska ha samma skick som när du mottog det. Det innebär att det inte får vara modifierat, reparerat eller ha skador som inte fanns då du fick det i din besittning.

Om du har hanterat objektet i större omfattning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion (max 10 kilometer för fordon eller en timme för maskiner) är du ersättningsskyldig för objektets värdeminskning. För personbilar beräknas värdeminskningen med 50 kronor (inklusive moms) per körd mil över 10 kilometer. För grävmaskiner, traktorer, dumprar och hjullastare under 5 000 kilo beräknas värdeminskningen med 800 kronor (inklusive moms) per körd timme. För maskiner med en vikt över 5 000 kilo beräknas värdeminskningen med 1 200 kronor (inklusive moms) per körd timme. För övriga maskiner och fordon beräknas värdeminskningen utifrån maskinens värde, ålder och kostnad för hyra av motsvarande maskin.

Om det gäller ett registrerat fordon behöver du som köpare ge Klaravik fullmakt att genomföra ägarbyte av objektet till en ny ägare, samt att genomföra försäljning av objektet på det sätt som Klaravik anser vara lämpligt. Fullmaktsblanketten får du från Klaravik och ska undertecknas av köparen.

Meddelande om ångrat köp skickas till info@klaravik.se. Du kan använda det standardformulär som finns på Konsumentverkets webbplats konsumentverket.se. 


Reklamation

Om du vill reklamera ett objekt kan du kontakta Klaravik på telefonnummer 054 15 13 04, skicka e-post till info@klaravik.se alternativt fylla i följande formulär.

Klaravik förmedlar endast objekt och står därför inte som part i en reklamation. Klaravik kan ta emot reklamationer när det gäller ansvar för fel på försäljningsobjekt. Klaravik kan även förmedla information mellan köpare och uppdragsgivare i syfte att nå en överenskommelse. Klaravik är inte juridiskt ombud för uppdragsgivaren.

Reklamation ska göras innan du som köpare har transporterat bort objektet från uppdragsgivarens angivna hämtningsplats. Du som köpare bör fotografera, filma eller på annat sätt dokumentera objektet vid hämtning för att kunna styrka anmärkningar.

Klaravik och uppdragsgivaren ska alltid meddelas innan någon reparation genomförs. Eventuella kostnadsförslag ska alltid godkännas av Klaravik och uppdragsgivaren i förväg. Köparen har ingen rätt till ersättning om reparationen genomförs innan godkännande har lämnats.

Vid en reklamation ersätts varken direkta eller indirekta förluster av uppdragsgivaren eller Klaravik.

 

Tekniska och manuella fel

Klaravik reserverar sig mot tryckfel och skrivfel på hemsidan. Det kan inte garanteras att bilder exakt återger objekten som säljs. Klaravik har rätt att avböja försäljning under hela försäljningsprocessen och bortse från bud. Klaravik har också rätt att bestämma om budgivning skall genomföras på nytt på grund av tekniska problem, felskrivningar eller andra anledningar. Klaravik tar ej ansvar för skada, följdskador eller kostnader som kan åsamkas budgivare eller budgivarens uppdragsgivare med anledning av ovanstående eller om bud ej har registrerats, problem med Internet, dator med mera.

 

Behandling av personuppgifter

För Klaraviks behandling av personuppgifter hänvisas till Klaraviks integritetspolicy.

 

Lagval och tvist

Dessa köpvillkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk rätt. Eventuella tvister rörande tolkning och tillämpning av dessa köpvillkor och tillhandahållande av Klaraviks auktionstjänst ska avgöras av allmän domstol i Sverige i enlighet med svensk rätt. Lag (1987:822) om internationella köp ska inte tillämpas på Klaraviks tjänster.

 

Enklare budgivning
med Klaraviks
app